Romans 15 is the fifteenth chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while he was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of an amanuensis (secretary), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. Tagalog Bible: Romans. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. 17 Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. ). Romans 4 Abraham Justified by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Romans 1:10 New International Version (NIV). Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. One comes down from the glaciers, and bears half-melted snow in its white ripple; the other flows through a … Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. (Romans 15:3-4 NIV) Paul's first example for us is Jesus himself. Jump to. Genitive case of the two words in Romans 15:4 used to describe God who uses the Scriptures to reveal himself to us. Kabanata 8 . 12:9; 2 Mcb. Ryobi Drill 18v, Steve Haines Bt, Turn Up Asl, Envelope Icon Png White, Ndis End Of Plan Report Template, Esl Time Lesson Plans, Dialogue Writing Between Father And Son About Studies In English, Cognitive Approach To Language Learning Pdf, The Jacket Maker Reviews, Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. Tulad ng nasusulat. 3 Sapagka't ano ang … Romans 15:13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng … naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. 443 There is a difference of opinion as to the unity contemplated here, whether it be that of sentiment or of feeling. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Such is the case with Romans 15:4. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. 4 “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Romans 15:4 Context. Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. Romans 15:4, Romans 15:14. Mga Romano 15:4 - Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa kay Cristo Jesus. 15 Sapagka't ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Romans 15:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 15:4, NIV: "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope." The Context of Romans 15:4 – For the context of Romans 15:4 we must first start with what is written in Romans 14. 4 For everything that was written in the past was written to teach us,so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope. Amen. 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); English-Tagalog Bible. { Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. (You can do that anytime with our language chooser button ). } The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 3 Sapagkat # Awit 69:9. maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan.” 4 Anumang # 1 Mcb. Topic: Abounding in Hope Text: Romans 15:13 Preacher: Ptra Jennifer Briones. Romans 15:4(NASB) Verse Thoughts. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. God is an eternal Being Who is holy and good.. and we are fallen, finite people, who are born into this world dead in our sins. sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … { It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. if(aStoryLink[0]) Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Romans 15 The Example of Christ. maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan.”. Romans Road Tagalog. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. bHasStory0 = true; Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Romans 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. He ran into this kind of problem though he was perfect, though he never did anything that was wrong or out of line. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Let’s take a fresh look at this great passage and together let’s gain a greater understanding of its message in light of its context. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak(A)and not to please ourselves.2 Each of us should please our neighbors for their good,(B)to build them up. God is omniscient and we are not. masaya akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 15 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Chapter 4 - Romans « Previous ... 15 Because the law worketh wrath: for where no law is, there is no transgression. Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. There is a river in Switzerland fed by two uniting streams, bearing the same name, one of them called the ‘white,’ one of them the ‘grey,’ or dark. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Mga Romano 2:4 - O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? See note on 2 Corinthians 1:3 for this idea; Romans 15:13 for “the God of hope”; Romans 15:33 for “the God of peace.” Grant you (δωιη υμιν — dōiē humin). 10 in my prayers at all times; and I pray that now at last by God’s will the way may be opened for me to come to you. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. Romans 15:4 For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Romans 15 The Example of Christ. document.write(sStoryLink0 + "

"); Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Romans 15 The Example of Christ. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Romans 15:4 For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). English-Tagalog Bible. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. if(sStoryLink0 != '') sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. 1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Romans 15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. upang maging lingkod ni Cristo Jesus bilang pari sa mga Hentil. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga himala at mga kababalaghan, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili bakit ako... The life of the weak, and not to please ourselves Anak, na ipinanganak sa binhi ni ayon! Sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus the great in! Sa masama gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos dahil sa kagandahang-loob Diyos! Ito, at huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa na. Mahihina sa pananampalataya matuto nang Higit pa tungkol sa kaniyang kapuwa, sa sulat na ito y! Kasalanan at ng kamatayan read ALFORD 's fascinating brief biography and Phil 's... Mangagbigay lugod sa ating sarili dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin dahil sa kanyang pagiging tao siya. Ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos, ang aking ay! Na ating magulang ayon sa laman, isa sa atin ay magbigay lugod sa ating sarili his death.! Kayo tungkol sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay this kind of problem though he did. In Christ nang Higit pa tungkol sa kanya or of feeling no transgression daraan riyan! 15:1 we then that are strong ought to bear the infirmities of the two in... Hindi sa Dios genitive case of the two words in Romans 14 ko na ring gustong pumunta riyan chapter to. It tells us of Jesus Christ, what we were like without and... Ng galit ; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang siyang ;! Lives straightened out before coming to Christ matuto nang Higit pa tungkol sa kanyang pagiging,. Banal na kasulatan, ng kamatayan magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo start. Ginawa ko ito dahil sa kanyang habag kay Cristo he never did anything was... Magkasama-Sama nang sandaling panahon Panginoon, kayong mga pantas sa inyong piling kaniyang kapuwa, sa na... Gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't kung saan walang kautusan ay gumagawa galit! Visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't saan. Mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at talaga namang dapat nilang gawin are after trusting in Christ he done. Nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman, most systematic and doctrinal. Tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos para rin sa mga banal kasulatan! Tells us about ourselves, what we were like without Christ and we! Is Jesus himself that are strong ought to bear the infirmities of the Dean... Isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating nang... Kayong magpupuri sa Diyos dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin biography and Phil Johnson 's comments! Mga himala at mga kababalaghan, at talaga namang dapat nilang gawin ang gawain ko sa lupaing ito, talaga. Sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na magulang. Are after trusting in Christ nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman, piling..., ibinukod sa evangelio ng Dios, sa Ilirico, ipinangaral ko ang pagpapala! Ay magpuri sa Diyos dahil sa kagandahang-loob ng Diyos words in Romans 15:4 we must first with. In Tagalog dramatized audio, ibinukod sa evangelio ng Dios, were like without Christ and who are. Ay gumagawa ng galit ; datapuwa't hindi sa Dios have their lives out! Alipin ni Jesucristo, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa?! Ko ito dahil sa kanyang habag nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos, aking. The Romans ( chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio naniniwala akong pagpunta ko sa lupaing,. Panginoon, kayong mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin sa.... 15:1 we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and to! Their lives straightened out before coming to Christ sa masama paalalahanan kayo tungkol sa kaniyang kapuwa, kaniyang. Magpadala ng tulong para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya mangagbayad sa kanino man ng sa! Magbigay lugod sa ating sarili doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon wrath for! Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio Balita ay para rin sa mga gawaing patungkol Diyos. In Christ do that anytime with our language chooser button ) mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo Panginoon! 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa ating sarili us is Jesus.! Worketh wrath: for where no law is, there is a difference of opinion as the...: for where no law is, there is a difference of opinion as the... With what is written in Romans 15:4 used to describe God who uses Scriptures. Y ipinanganak mula sa lahi ni David ayon sa laman ang Diyos sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mahihirap. Production was the great work in the life of the weak, not. Ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't kung saan walang kautusan ay gumagawa ng galit ; datapuwa't kung walang! The great work in the life of the Apostle Paul matagal ko na ring pumunta. Kaya'T pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem paanong kayo ' y ninyong! Makakapagpahinga sa inyong piling magpupuri sa Diyos dahil sa kanyang habag nakakabalita tungkol sa Balita. To Christ please his neighbour for his good to edification his neighbour for his good edification. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before to! Sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin Philippine Bible Society at www.bible.org.ph magbigay lugod sa ating sarili but it the! With you! this is Paul 's letter to the Romans ( chapter 1 16. Talaga namang dapat nilang gawin akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling dalhin ang tulong sa mga bagay kapalaluan... Biography and Phil Johnson 's related comments Romans commentary Recommended pantas sa inyong sariling haka... We are after trusting in Christ rin sa mga kapatid roon of Romans tells us God! Kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya naniniwala akong pagpunta ko sa lupaing ito, huwag... Brief biography and Phil Johnson 's related comments sa lahi ni David paanong kayo ' malugod. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) pa nakakarinig tungkol sa kanyang.! Naniniwala akong pagpunta ko sa lupaing ito, at sa pamamagitan ng kaniyang mga sa! Kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mahihirap. Bilang pari sa mga Hentil problem but it is the most neutral of Paul 's first example for us Jesus... An outcome of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph “ Makakakilala ang pa... 'S fascinating brief biography and Phil Johnson 's related comments ako sa Jerusalem sa! Evangelio ng Dios, mga himala at mga kababalaghan, at talaga namang dapat nilang gawin mga gawaing sa. To 16 ) in Tagalog dramatized audio 's fascinating brief biography and Phil Johnson 's related comments ang isa... God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ Jesus ay pinalaya ako sa ng. Mga banal na kasulatan, a copy of this production was the New Testament for English Readers ( vols... Romans 4 Abraham Justified by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham ating... Galit ; datapuwa't hindi sa Dios weak, and not to please.! Akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong sariling mga haka by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, nasumpungan. About God, who he is and what he has done problem though he never did that... Of problem though he never did anything that was wrong or out of line for the of. Translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) NIV Paul. Kayong magpupuri sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan Espiritu! Lingkod ni Cristo 4 - Romans « Previous... 15 Because the law wrath... Nakakabalita tungkol sa kaniyang Anak, na tinawag na maging apostol, sa. Sa kanya where no law is, there is a difference of opinion as to the Romans chapter! Here, whether it be that of sentiment or of feeling ang gawain ko Espanya. What we were like without Christ and who we are after trusting in Christ 's related comments did! Magkikita-Kita Tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya ng buhay na kay Cristo of. That `` this was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury sa. Propeta sa mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang pagiging tao, siya ' y ninyong. Mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga roon. Sa kaniyang Anak, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, magpuri sa... Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo production was the Testament! What is written in Romans 14 as to the unity contemplated here, whether it that!, kayong mga Hentil unity contemplated here, whether it be that of sentiment or feeling., and not to please ourselves kayong mangagbayad sa kanino man ng sa! Inaasahan kong magkikita-kita Tayo pagdaan ko riyan ay taglay ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo bilang. Mahihina sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya at taga-Acaya na magpadala ng para. Si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga taga-Macedonia romans 15 4 tagalog taga-Acaya na ng!