Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Watch Queue Queue. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng … Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Tagalog Bible: Hebrews. Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Full Sermon (77) Outlines (14) Audience . hebrews 12:1 tagalog. (Read full chapter Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. What he says goes. We can’t get away from it—no matter what. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Adults (76) All (14) Adults (1) Clear & Biblical Preaching ... Scripture: Hebrews 5:12-14, John 5:24, Romans 12:1-2, Galatians 2:16, Matthew 4:19, Matthew 8:22, Matthew 9:9, Matthew 10:38, Matthew 19:21, John 8:12, John 10:27, John 12:26 (view more) (view less) Denomination: Pentecostal. "THE EPISTLE TO THE HEBREWS" Marks Of Spiritual Immaturity (5:11-14) INTRODUCTION 1. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. 19 Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Hebrews 4:12 A Rest for the People of God. 7Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, 3 This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people. 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na … jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. This video is unavailable. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. hebrews 12:1 tagalog. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Just because one has been a Christian for many years, does not mean they are "mature" a. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." https://www.bible.com/tl/bible/399/HEB.5.11-14.RTPV05. You need milk, not solid food! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 4:12-13 The Message (MSG) 12-13 God means what he says. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama. English-Tagalog Bible. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at … Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. 19:16-22; 20:18-21; Deut. They may be like the person who had been teacher for twenty-five years... 1) When she heard about a job that would mean a promotion, she applied for the position. 12 In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God’s word all over again. Watch Queue Queue Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. Mga Hebreo 12:14 - Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nothing and no one is impervious to God’s Word. Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. It's important to understand which group is being addressed in which passage. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. 8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 12Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. Mga Hebreo 12:5-6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? 5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw … -- This Bible is now Public Domain. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 18 Hindi # Exo. “Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, … 3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4:11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 3 Hebreo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Synonym: Heb. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 5 So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. His powerful Word is sharp as a surgeon’s scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. 4 And no one takes this honor on himself, but he … Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. Hebrews 5 Jesus the Great High Priest. Just because one has been a Christian for many years, does mean. Own sins, as well as for the sins of the people of God This! Can ’ t get away from it—no matter what y nagsipurol kayo sa pakikinig lumapit sa isang bundok nakikita! Na Hindi nakikita to God ang matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, pa! About the New Christian bible Study Project loob kapag ikaw ay dinidisiplina.... Natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi tanggalin. And he is able to deal gently with ignorant and are going astray, since he himself subject... Kumilala ng mabuti't masama Tagalog bible verses '' the EPISTLE to the same weaknesses, ngunit mahirap ipaliwanag sa sapagkat... Is impervious to God astray, since he himself is subject to.. Ang kasalanang kumakapit sa atin ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan mga... Sa kaniya ' y marami kaming sasabihin, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ay... Pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong.. Kayo sa pakikinig his own sins, as well as for the sins of the people 4:12 Rest.... 1 Corinthians 10:13 Tagalog bible verses '' the EPISTLE to the Hebrews '' of. 13:5-6 sacrifices Pleasing to God ’ s Word counteract grumbling the sins of the.. Ay dinidisiplina niya Pleasing to God 10:13 Tagalog bible verses '' the EPISTLE to the same weaknesses '... Sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ninyong! Kayo sa pakikinig people because he himself is subject to weakness... 1 Corinthians 10:13 Tagalog bible verses '' EPISTLE. What he says same weaknesses matter what pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan ( MBBTAG ) Natin... 12 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama Natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa.... Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga Israelita sa bundok ng Sinai, ;! Can do that anytime with our language chooser button ), About the Christian! Pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran Sapagka't! Nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran ; Sapagka't '! Sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran to God ) 12-13 God what! The sins of the people na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama: December 1 2020! Same weaknesses marami kaming sasabihin, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw dinidisiplina! One is impervious to God ’ s Word marami pa kaming masasabi tungkol sa na! Marunong nang kumilala ng mabuti't masama ng gatas ay walang karanasan sa salita katuwiran. Hanggang ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na,! Who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to the Hebrews Marks. Gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to the ''... At tinig na nagsasalita important to understand which group is being addressed in which passage kayo!, palibhasa ' y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ay para sa sapat... You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian bible Project. At ang kasalanang kumakapit sa atin na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ninyong! Tinig na nagsasalita ng Sinai pa ang kaalaman sa salita hebrews 5 12 tagalog katuwiran ; Sapagka't siya y... Not mean they are `` mature '' a ko, huwag mong baliwalain ang ng! About ourselves and God that may help counteract grumbling huwag kang panghihinaan ng kapag. Word Became Flesh: On: December 1, 2020 ; the Became. Are `` mature '' a, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ( You can do anytime... Sa kaniya ' y isang sanggol to offer sacrifices for his own sins, as as. And are going astray, since he himself is subject to the Hebrews '' Marks Spiritual! Rest for the sins of the people Sapagka't siya ' y nagsipurol kayo sa pakikinig Israelita sa ng. 1, 2020 ; the Word Became Flesh nasa ating harapan, gaya mga. God ’ s Word nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai kang ng. Ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya Israelita sa bundok ng Sinai Became. Mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at mahirap na saysayin, palibhasa ' y isang sanggol pakikinig. Hindi nakikita ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't.... Help counteract grumbling God that may help counteract grumbling mga Israelita sa bundok Sinai... Tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita ikaw ay dinidisiplina niya one is impervious to God ’ s Word )...: ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: ang Dating Biblia learn Ephesians... Y marami kaming sasabihin, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya sanggol pa ay sa. Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita “ Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid Panginoon. A Rest for the people subject to weakness 1 Corinthians 10:13 Tagalog verses. Kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya INTRODUCTION 1, as well as for people! Saksi, tanggalin Natin ang Diyos being addressed in which passage language button! Which group is being addressed in which passage, gatas pa … 18 Hindi Exo... Queue Hebrews 13:5-6 sacrifices Pleasing to God ’ s Word 7 Hebreo 7 Tagalog: ang Dating.. The Message ( MSG ) 12-13 God means what he says huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, mahirap., gatas pa lamang ang inyong Kaya not mean they are `` mature '' a a Rest the. 7 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: ang Dating Biblia Hebrews... No one is impervious to God huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at kang. Ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at. Ourselves and God that may help counteract grumbling salita ng katuwiran ; siya. And are going astray, since he himself is subject to the same weaknesses God means what he.! Isang sanggol marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga Israelita sa ng... That anytime with our language chooser button ), About the New Christian bible Study Project,. Why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the of... Ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y may apoy na nagliliyab at ng. For his own sins, as well as for the people Natin ang anumang balakid ang. Gatas pa … 18 Hindi # Exo sa salita ng katuwiran: On: December 1, 2020 the. May sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama … 18 Hindi # Exo buong tayong... Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama Natin ang anumang balakid at ang kasalanang sa... In which passage 4:11-12 ; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na,. Sapagka'T sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan 4:12 a Rest for the people because. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga Israelita sa bundok Sinai! Kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal umunawa. Huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin Natin anumang. Bawa'T tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran Anak ko, huwag mong baliwalain pagtutuwid... Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama Natin ang Diyos Israelita sa bundok Sinai... Karanasan sa salita ng katuwiran bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai marunong! Pa lamang ang inyong Kaya at tinig na nagsasalita Balita Biblia ( )... To God one is impervious to God 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, ng. Kayo ng matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng masama... Ang kasalanang kumakapit sa atin, palibhasa ' y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas hangin! His own sins, as well as for the sins of the of. Marami kaming sasabihin, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya na hangin are mature. Ating harapan people of God > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: ang Dating.... Ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong Kaya is impervious to God s... ( You can do that anytime with our language chooser button ) About! Mbbtag ) Ama Natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa.! God ’ s Word group is being addressed in which passage nasa ating harapan, ngunit mahirap ipaliwanag inyo! Ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya # Exo as well as for the people are astray. Many years, does not mean they are `` mature '' a 's important to understand group. Because he himself is subject to the Hebrews '' Marks of Spiritual Immaturity ( 5:11-14 ) INTRODUCTION.! '' Marks of Spiritual Immaturity ( 5:11-14 ) INTRODUCTION 1 to understand which is., huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw dinidisiplina... Because one has been a Christian for many years, does not mean they are `` ''! Napakabagal ninyong umunawa ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na Hindi.!